Project

General

Profile

Säännöt » History » Version 1

opqdonut, 04.11.2012 20:16

1 1 opqdonut
2 1 opqdonut
h1. Fixme internet-käyttäjät ry:n säännöt
3 1 opqdonut
4 1 opqdonut
Hyväksytty ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 30. toukokuuta 2008.
5 1 opqdonut
6 1 opqdonut
h3. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 
7 1 opqdonut
8 1 opqdonut
Yhdistyksen nimi on Fixme Internet-käyttäjät ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen kieli on suomi. 
9 1 opqdonut
10 1 opqdonut
h3. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
11 1 opqdonut
12 1 opqdonut
Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä tietotekniikkaharrastuksen edistäminen.
13 1 opqdonut
14 1 opqdonut
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
15 1 opqdonut
16 1 opqdonut
* harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa,
17 1 opqdonut
* ylläpitää yhdistyksen kotisivuja,
18 1 opqdonut
* ylläpitää ja tarjota jäsenilleen maksuttomia tietotekniikkapalveluita,
19 1 opqdonut
* järjestää jäsenilleen luentoja, koulutustilaisuuksia ja tapaamisia sekä
20 1 opqdonut
* toimia muilla vastaavilla tavoilla. 
21 1 opqdonut
22 1 opqdonut
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 
23 1 opqdonut
24 1 opqdonut
* kerätä jäseniltään jäsenmaksua, 
25 1 opqdonut
* omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä 
26 1 opqdonut
* ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 
27 1 opqdonut
28 1 opqdonut
h3. Jäsenet 
29 1 opqdonut
30 1 opqdonut
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
31 1 opqdonut
32 1 opqdonut
Jäsenet hyväksyy tai hylkää hakemuksesta harkintansa mukaan yhdistyksen kokous.
33 1 opqdonut
34 1 opqdonut
h4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
35 1 opqdonut
36 1 opqdonut
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
37 1 opqdonut
38 1 opqdonut
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
39 1 opqdonut
40 1 opqdonut
h4. Liittymis- ja jäsenmaksu 
41 1 opqdonut
42 1 opqdonut
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.
43 1 opqdonut
44 1 opqdonut
h3. Hallitus 
45 1 opqdonut
46 1 opqdonut
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta kymmeneen muuta jäsentä. 
47 1 opqdonut
48 1 opqdonut
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
49 1 opqdonut
50 1 opqdonut
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
51 1 opqdonut
52 1 opqdonut
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
53 1 opqdonut
54 1 opqdonut
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
55 1 opqdonut
56 1 opqdonut
Hallituksen kokoukset voidaan pitää televiestintävälineiden välityksellä, mikäli kukaan hallituksen jäsenistä ei tätä vastusta. Kokoustapa on mainittava kokouskutsussa. 
57 1 opqdonut
58 1 opqdonut
h3. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
59 1 opqdonut
60 1 opqdonut
Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 
61 1 opqdonut
62 1 opqdonut
h3. Tilikausi ja tilintarkastus 
63 1 opqdonut
64 1 opqdonut
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
65 1 opqdonut
66 1 opqdonut
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 
67 1 opqdonut
68 1 opqdonut
h3. Yhdistyksen kokoukset 
69 1 opqdonut
70 1 opqdonut
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 
71 1 opqdonut
72 1 opqdonut
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 
73 1 opqdonut
74 1 opqdonut
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
75 1 opqdonut
76 1 opqdonut
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 
77 1 opqdonut
78 1 opqdonut
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
79 1 opqdonut
80 1 opqdonut
h4. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
81 1 opqdonut
82 1 opqdonut
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 
83 1 opqdonut
84 1 opqdonut
h4. Varsinaiset kokoukset 
85 1 opqdonut
86 1 opqdonut
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
87 1 opqdonut
88 1 opqdonut
* kokouksen avaus 
89 1 opqdonut
* valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
90 1 opqdonut
* todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
91 1 opqdonut
* hyväksytään kokouksen työjärjestys 
92 1 opqdonut
* esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
93 1 opqdonut
* päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
94 1 opqdonut
* käsitellään mahdolliset jäsenyysanomukset 
95 1 opqdonut
* käsitellään muut esille tulevat asiat. 
96 1 opqdonut
97 1 opqdonut
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
98 1 opqdonut
99 1 opqdonut
* kokouksen avaus 
100 1 opqdonut
* valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
101 1 opqdonut
* todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
102 1 opqdonut
* hyväksytään kokouksen työjärjestys 
103 1 opqdonut
* valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
104 1 opqdonut
* valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
105 1 opqdonut
* vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 
106 1 opqdonut
* käsitellään mahdolliset jäsenyysanomukset 
107 1 opqdonut
* käsitellään muut esille tulevat asiat. 
108 1 opqdonut
109 1 opqdonut
h3. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
110 1 opqdonut
111 1 opqdonut
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
112 1 opqdonut
113 1 opqdonut
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.